top of page

ფინანსური ანალიზის ვიდეო სილაბუსი

ექსელის კურსის ვიდეო სილაბუსი

აუდიტის კურსის ვიდეო სილაბუსი

ფინანსური სივრცის ყველა კურსი

Contact

599-276-076

bottom of page